top of page
Szukaj
  • fplewa

Spór sądowy z ubezpieczycielem, czyli jak to wygląda gdy nasze świadczenia są zaniżone.

Jak już wspominałem w poprzednim wpisie, w wielu przypadkach poszkodowani decydują się na dochodzenie swoich roszczeń na drodze postepowania sądowego, gdyż Towarzystwa Ubezpieczeń albo nie wypłacają należnych świadczeń w ogóle, albo są znacząco zaniżone.

Postępowanie odszkodowawcze nierozerwalnie wiąże się z przeprowadzaniem dowodów z opinii biegłych, nierzadko biegłych z wielu specjalizacji. W zależności od tego czy sprawa dotyczy szkody na mieniu (najczęściej na pojeździe) mówimy o biegłych z zakresu: rekonstrukcji wypadków, mechaniki, taktyki jazdy, kosztorysowania, wyceny pojazdów, stawek czynszu najmu pojazdów. W takich postępowaniach warto posiłkować się także prywatnymi dokumentami: prywatnymi opiniami biegłych tudzież wyceną naprawy z Autoryzowanego Serwisu Samochodowego.

W sprawach, w których poszkodowani dochodzą świadczeń związanych ze szkodami osobowymi, najczęściej powoływani są biegli z zakresu medycyny. Najczęściej mamy do czynienia z biegłymi z zakresu: ortopedii, neurologii, chirurgii, medycyny pracy, psychiatrii, medycyny sądowej nieco rzadziej: kardiologii, rehabilitacji, chirurgii szczękowej, okulistyki, stomatologii, neurochirurgii, psychologii oraz pozostałych gałęzi medycyny.

Nie jest wyjątkiem przeprowadzanie także dowodów z opinii biegłych specjalizacji niezwiązanych z medycyną: księgowości, rachunkowości, rekonstrukcji wypadków.

Uwaga: możliwe jest także dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez pasażerów samochodów podróżujących wraz ze sprawcą zdarzenia, a także przez najbliższych w razie śmierci uczestnika wypadku nie będącego jego sprawcą! Wtedy także konieczne jest posiłkowanie się opiniami biegłych.

Jednakże postępowanie sądowe to nie tylko opinie biegłych. Konieczne jest przeprowadzenie szeregu innych dowodów – z zeznań świadków, stron, dokumentów prywatnych, zaświadczeń, dokumentacji lekarskiej etc.

Także biegli opiniujący w sprawie potrzebują materiału dowodowego do wydania opinii. Co oczywiste, biegli z zakresu medycyny zawsze przeprowadzają badanie osób poszkodowanych, jednakże nie jest to wyłączne źródło dowodowe dla biegłego wydającego opinię. Dlatego tak istotne jest gromadzenie wszelkiej dokumentacji medycznej z leczenia, rachunków faktur, notatek.

CO ZROBIĆ GDY WYDANA OPINIA JEST NIEKORZYSTNA?

Każdą opinię biegłego strony postępowania mogą kwestionować. Istotne jednak jest to, aby krytyka opinii była konstruktywna i prowadziła do zmiany wniosków biegłego. Powyższe jest naprawdę bardzo trudne i niejednokrotnie wymaga wielkiego zaangażowania zarówno poszkodowanego jak i jego pełnomocnika.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także powołanie innego biegłego tej samej specjalizacji, jednakże do tego potrzebne jest duże doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych i umiejętność znajdowania niejasności i sprzeczności w opiniach biegłych, co dla osoby bez doświadczenia może być znacznie utrudnione.

CZY DO „PROWADZENIA SPRAWY ODSZKODOWACZEJ” POTRZEBNY JEST FACHOWY PEŁNOMOCNIK?

W moim przekonaniu zdecydowaniu tak. Powinien być to jednak pełnomocnik, który zajmuje się na co dzień sprawami odszkodowawczymi. Wielu pełnomocników oferuje swoje usługi w tej dziedzinie, wychodząc z założenia, iż postępowanie nie jest skomplikowane a jego wynik i tak jest zależny od treści opinii biegłych. Osoba tak myśląca jest jednak w bardzo poważnym błędzie.

Niewątpliwe opinie biegłych są istotne w postępowaniu, jednakże to od zaangażowania strony oraz umiejętności i wiedzy pełnomocnika zależy niejednokrotnie jakie znaczenie w postępowaniu będzie miała wydana opinia. Dobry i doświadczony pełnomocnik wskaże kilka możliwości zakwestionowania niekorzystnej opinii. Przede wszystkim jednak już na początku będzie w stanie zweryfikować biegli jakich specjalności będą potrzebni dla udowodnienia tez osoby poszkodowanej i o jakie świadczenia poszkodowany może występować.

Jak zostało wskazane wcześniej szkoda osobowa to nie tylko roszczenie o zadośćuczynienie, ale szereg innych, dodatkowych roszczeń, zdarza się niejednokrotnie – przewyższających kwotowo sumy zadośćuczynienia.

Szkoda na mieniu to nie tylko roszczenie o odszkodowanie za uszkodzone części w pojeździe, ale o utracone zarobki, najem pojazdu zastępczego etc.

Jako jedni z niewielu przy prowadzeniu postępowania odszkodowawczego, zawsze badamy czy równolegle prowadzone jest postępowanie karne. Jeżeli tak, włączamy się w to postępowanie, reprezentujemy poszkodowanych w charakterze oskarżycieli posiłkowych, co daje im możliwość uzyskiwania dodatkowych świadczeń – nawiązki, zadośćuczynienia, naprawienia szkody, niezależnych od sum zadośćuczynienia czy odszkodowania dochodzonych w postępowaniu cywilnym.

Podstawową zasadą postępowania cywilnego jest konieczność udowodnienia przez poszkodowanego szkody – co do zasady oraz co do wysokości. Sąd rozpoznający sprawę nie może orzekać także ponad żądanie poszkodowanego. Działając bez fachowego pełnomocnika – poszkodowani bardzo często narażają się na wymienione powyżej dwie pułapki. Konsekwencją jest oddalenie ich żądań jako nieudowodnionych w całości bądź uzyskanie świadczeń w zaniżonych kwotach.

Stąd tak istotne jest zlecenie przez poszkodowanego prowadzenia sprawy profesjonaliście. Najlepsze efekty prowadzonych przez nas spraw odszkodowawczych notujemy, gdy prowadzimy sprawę od samego początku – na etapie przedsądowym, przed ubezpieczycielem, aż do prawomocnego zakończenia sprawy przed sądem.

Oprócz spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi specjalizujemy się z prowadzeniu spraw związanych z wypadkami w pracy oraz błędami medycznymi, które to także nierozerwalnie wiążą się z przeprowadzeniem opinii biegłych.

47 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page